Zapoj se do soutěže a vyhraj vstupenky na ParaFest!

Festival hudby, skvělého jídla a sportu pro všechny, bez rozdílu. To je Parafest! První ročník unikátní akce, která propojuje světy handicapovaných a zdravých, se uskuteční ve dnech
5. – 7. května v ostravském Trojhalí Karolina. 

Součástí nabitého programu bude také para hokej. Do karolinského Trojhalí zavítají hráči národního týmu. Budete tak mít jedinečnou šanci prohodit pár slov se svými sportovními hrdiny, získat jejich autogram nebo se podívat, jak se po kondičně připravují na zápasy v druhé polovině letošního roku. Vstupenky na parádní festival jsou již v prodeji, avšak fantastickou atmosféru ParaFestu, můžete zažít i bez nich. Stačí se zapojit do soutěže na facebookovém profilu Českého para hokeje a vyhrát dvě vstupenky. Celkem se bude soutěžit o 10 vstupenek, vylosujeme tedy hned 5 šťastných výherců! Všechny vstupenky budou platit na kompletní třídenní program ParaFestu.

Jak se zapojit do soutěže? Dejte like u soutěžního příspěvku a pomocí emotikonů vyjádřete, co pro vás para hokej znamená. Kolik emotikonů použijete, je čistě na vás. Soutěž potrvá od čtvrtka 21. 4. do neděle 24. 4.

Talkshow Jakuba Koháka se zajímavými hosty, gastro show Davida Valíčka, koncerty Kapitána Dema a kapely Nedivoč a mnoho dalšího na vás čeká během tří nezapomenutelných dnů Parafestu. Více se dozvíte na webových stránkách www.parafest.cz.

Kompletní podmínky soutěže najdete níže.

Podmínky soutěže

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu Český para hokej (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je 5Promotion (výhradní marketingový partner Českého para hokeje) se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 08368023 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba trvání soutěže

2.1. Kvalifikace do soutěže probíhá od 21. 4. 2022 do 24. 4. 2022. 

3. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, v případě osoby mladší mohou být do soutěže přihlášeni svým zákonným zástupcem (dále jen „soutěžící“).

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby.

3.3. Podmínkou je like a komentář u soutěžního příspěvku na facebookovém profilu Český para hokej.

3.4. Napsáním komentáře u soutěžního příspěvku soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3.5. Po uplynutí soutěže budou vyhlašovatelem soutěže oznámeni výherci. Pět výherců vzejde s losu, který provede zástupce 5Promotion.

3.6. Vyhlašovatel do týdne od vyhlášení vítěze zkontaktuje výherce a domluví se s ním o předání výhry.

4. Cena pro výherce

4.1. Ceny pro tři vítěze jsou: 5x 2 vstupenky na všechny 3 dny ParaFestu

4.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.

4.3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

5. Osobní údaje

5.1. Svou účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely, a to na dobu 5 let od prvního přihlášení. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při komunikaci o převzetí výhry. Poskytnutí údajů je podmínkou udělení výhry. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel.

5.2. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výhry a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výhry v soutěži.

5.3. Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.

5.4. Účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště, a dále souhlas s uveřejněním své fotografie ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, facebookových stránkách, pokud užití souvisí s touto soutěží.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

6.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Sdílejte